Rekrutacja na II  cykl: bezpłatne wsparcie dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do II cyklu wsparcia w ramach projektu „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w okresie wrzesień 2020 r. – listopad 2021 r. możecie liczyć na:

 • Bezpłatne wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku 0-3 lat i ich rodzin w warunkach domowych: rehabilitacja - NDT Bobath, terapia logopedyczna, pedagogiczna, opieka psychologiczna, konsultacje lekarskie;
 • Bezpłatną terapię i rehabilitacje dzieci w wieku 4-7 lat oraz wsparcie rodziny świadczone w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie: fizjoterapia, terapia SI, terapia logopedyczna, pedagogiczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje lekarskie, treningi kompetencji społecznych;
 • Spotkania informacyjno-integracyjne dla rodziców w grupie wsparcia w „Kawiarence Pod parasolem”.

 

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w zakładce „Rekrutacja”) przyjmowane będą w terminie od 24.06.2020 r. do 30.06.2020r. (w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00). Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu (Bukowno, ul. Kolejowa 30). Biuro projektu dostosowane jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Uwaga: należy dysponować dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność/ zagrożenie niepełnosprawnością dziecka.

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się opiekunowie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Warunki formalne udziału w projekcie:

 • wiek dziecka w momencie zgłoszenie nie przekracza 7 lat;
 • zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego.
 • dziecko nie uczestniczy w innych programach terapeutyczno-rehabilitacyjnym.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność złożenia formularzy w Biurze projektu, przy czym oddzielna lista tworzona jest dla grupy dzieci w wieku 0-3 lat (15 osób), a oddzielna dla grupy dzieci starszych 4-7 lat (15 osób).

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  660 246 386.

Ogłaszamy nabór do Przedszkola Terapeutycznego „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie, w tym do nowego oddziału przedszkolnego utworzonego w ramach projektu „Rozwój oferty Przedszkola Terapeutycznego w Bukownie w zakresie wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny”

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM oraz wypełnienia KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

Dokumenty można pobrać TUTAJ ——>REGULAMIN REKRUTACJI I KARTA ZGŁOSZENIOWA

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Przedszkolu Terapeutycznym „Smykałka” im. Aliny Ratusinskiej w Bukownie, ul. Kolejowa 30, w biurze Administracji w godzinach: 7:00-15:00 lub wysłać pocztą na adres Przedszkola.
W pokoju administracji będą również dostępne wydrukowane komplety dokumentów.

Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola Terapeutycznego "SMYKAŁKA", oraz nauczycieli tam zatrudnionych do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych na dodatkowe wsparcie w ramach projektu: „Rozwój oferty Przedszkola Terapeutycznego w Bukownie w zakresie wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny”.

JAKI TO PROJEKT?
Do form wsparcia oferowanych dla dziecka z niepełnosprawnością w roku szkolnym 2019/2020, oraz 2020/2021 należą:

 1. grupowe zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wymiarze: 1 godzina/grupa tygodniowo przez okres 10 miesięcy (luty – czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.)
 2. zajęcia indywidualne z dzieckiem i opiekunem dziecka z zakresu kompetencji emocjonalno-społecznych w wymiarze: 1 godzina/miesiąc przez okres 10 miesięcy (luty – czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.)
 3. grupowe zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy pn. „Koduję-programuję- uczę się” w wymiarze: 1 godzina/grupa tygodniowo przez okres 10 miesięcy (luty – czerwiec 2020 r., wrzesień 2020 r. – styczeń 2021 r.)
 4. Do form wsparcia oferowanych dla nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Terapeutycznym „Smykałka” im. Aliny Ratusińskiej w Bukownie należą: studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje w obszarach: „Surdopedagogiki i tyflopedagogiki”, „Edukacji i wspomagania osób z Autyzmem i zespołem Aspergera” oraz szkolenie wewnętrzne z zakresu TIK.

KIEDY REKRUTACJA?
Rekrutacja do zajęć w okresie luty-czerwiec 2020r trwa do 14 lutego 2020r!

GDZIE MOGĘ DOSTAĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE?
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:
– klikając w aktywny link poniżej
– w pokoju Administracji Przedszkola przy ul. Kolejowej 30 w Bukownie.

GDZIE DOSTARCZYĆ WYPEŁNIONE DOKUMENTY?
– wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście w pokoju Administracji do Dyrektor Przedszkola

KIEDY BĘDĘ WIEDZIEĆ CZY MOJE DZIECKO SIĘ ZAKWALIFIKOWAŁO?
Już 17 lutego osobiście poinformujemy o wynikach rekrutacji.

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ!

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA DZIECI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELI

 

Rozpoczyna się rekrutacja do PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Kawiarenka Pod Parasolem

 Projekt pn. „Kawiarenka Pod Parasolem - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wsparcia w postaci usług placówki wsparcia dziennego poprzez utworzenie 10 miejsc w Placówce dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (z wiodącą preferencją dla osób niepełnosprawnych) zamieszkujących powiat olkuski w okresie 9.2019 – 8.2020 r. W wyniku działalności placówki (forma opiekuńcza i socjoterapeutyczna) nastąpi:

- wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu;

- poprawa funkcjonowania społecznego uczestników projektu.

 1. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia realizowane dla dwóch grup uczestników:
 2. zajęcia o charakterze opiekuńczym obejmujące: opiekę i wychowanie; pomoc w nauce; organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań – w wymiarze 3 godzin/ grupę na tydzień,
 3. zajęcia o charakterze specjalistycznym prowadzone głównie jako zajęcia terapeutyczne i wsparcie psychologiczne - w wymiarze 3 godzin/ grupę na tydzień oraz jako wsparcie psychologiczne dla rodziców w zakresie radzenia sobie z problemami związanymi z wychowywaniem.

 

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne poniżej) przyjmowane będą w terminie od 27.09.2019 r. do 6.10.2019 r. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu (Bukowno, ul. Kolejowa 30). Biuro projektu dostosowane jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Grupę docelową projektu stanowi 10 osób (dzieci i młodzież w wieku do 18 lat), zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu cywilnego ) lub uczących się na terenie pow. olkuskiego, pochodzących z rodzin, które w pierwszej kolejności wymagają wsparcia świadczonego przez placówki wsparcia dziennego. Oznacza to preferencje dla dzieci i młodzieży (pochodzących z rodzin):

 • w której wychowuje się dziecko niepełnosprawne, przede wszystkim o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną/ intelektualną/ dziecko z zaburzeniami psychicznymi.
 • doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.
 • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
 • korzystających z PO Pomoc Żywnościowa;

Dodatkowo - z uwagi na konieczność równoległej pracy z dzieckiem i jego rodziną - do grupy docelowej zaliczyć należy opiekunów dzieci.

 

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  573 993 472.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w zakładce „Rekrutacja”) przyjmowane będą w terminie od 4.03.2019 r. do 16.03.2019 r. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu (Bukowno, ul. Kolejowa 30, sekretariat Przedszkola Terapeutycznego). Biuro projektu dostosowane jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych. GODZINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW: 7.00-15.00

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się opiekunowie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Warunki formalne udziału w projekcie:
•    wiek dziecka w momencie zgłoszenie nie przekracza 7 lat;
•    zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego.
•    dziecko nie uczestniczy w innych programach terapeutyczno-rehabilitacyjnym.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność złożenia formularzy w Biurze projektu, przy czym oddzielna lista tworzona jest dla grupy dzieci w wieku 0-3 lat (15 osób), a oddzielna dla grupy dzieci starszych 4-7 lat (15 osób).

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  660 246 386.