Rozpoczyna się rekrutacja do PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Kawiarenka Pod Parasolem

 Projekt pn. „Kawiarenka Pod Parasolem - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wsparcia w postaci usług placówki wsparcia dziennego poprzez utworzenie 10 miejsc w Placówce dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (z wiodącą preferencją dla osób niepełnosprawnych) zamieszkujących powiat olkuski w okresie 9.2019 – 8.2020 r. W wyniku działalności placówki (forma opiekuńcza i socjoterapeutyczna) nastąpi:

- wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu;

- poprawa funkcjonowania społecznego uczestników projektu.

  1. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia realizowane dla dwóch grup uczestników:
  2. zajęcia o charakterze opiekuńczym obejmujące: opiekę i wychowanie; pomoc w nauce; organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań – w wymiarze 3 godzin/ grupę na tydzień,
  3. zajęcia o charakterze specjalistycznym prowadzone głównie jako zajęcia terapeutyczne i wsparcie psychologiczne - w wymiarze 3 godzin/ grupę na tydzień oraz jako wsparcie psychologiczne dla rodziców w zakresie radzenia sobie z problemami związanymi z wychowywaniem.

 

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne poniżej) przyjmowane będą w terminie od 27.09.2019 r. do 6.10.2019 r. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu (Bukowno, ul. Kolejowa 30). Biuro projektu dostosowane jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Grupę docelową projektu stanowi 10 osób (dzieci i młodzież w wieku do 18 lat), zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu cywilnego ) lub uczących się na terenie pow. olkuskiego, pochodzących z rodzin, które w pierwszej kolejności wymagają wsparcia świadczonego przez placówki wsparcia dziennego. Oznacza to preferencje dla dzieci i młodzieży (pochodzących z rodzin):

  • w której wychowuje się dziecko niepełnosprawne, przede wszystkim o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną/ intelektualną/ dziecko z zaburzeniami psychicznymi.
  • doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.
  • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
  • korzystających z PO Pomoc Żywnościowa;

Dodatkowo - z uwagi na konieczność równoległej pracy z dzieckiem i jego rodziną - do grupy docelowej zaliczyć należy opiekunów dzieci.

 

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  573 993 472.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy