Moduł – Wczesna interwencja 

Rekrutacja prowadzona w ramach dwóch edycji - w I zostanie wyłonionych 15 dzieci 0-3 lat oraz 15 w wieku 4-7 (rekrutacja 02.2019 r.), w II edycji planowana jest analogiczna liczba miejsc (rekrutacja 06.2020 r. ).

Wsparcie dostępne jest dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością i ich opiekunów spełniających następujące warunki formalne:

  • miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego;
  • wiek dziecka: 0-7 lat, przy czym odrębne formy wsparcia zaplanowano dla dzieci w wieku 0-3 lata, a odrębne dla grupy wiekowej 4-7 (więcej: zakładka Formy wsparcia).
  • złożenie przez rodzica/opiekuna dziecka pisemnego oświadczenia, że dziecko w chwili przystąpienia do projektu nie jest objęte żadnym innym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym bądź usługi świadczone w ramach innego programu terapeutyczno- rehabilitacyjnego nie powielają się z formami wsparcia dostępnymi w ramach projektu.

 

Moduł – Badania prenatalne  

Łącznie grupą docelową będzie 180 kobiet spełniających warunki formalne, tj.:

  • miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego;
  • wiek: do 34 lat w momencie przystąpienia do I formy wsparcia;
  • wiek ciążowy nie przekracza 14 tygodnia ciąży
  • brak spełnia kwalifikacji do programu badań prenatalnych finansowanego z NFZ (inf. z karty ciąży od lekarza prowadzącego)

Szczegółowe kryteria i procedury związane z rekrutacją określono w Regulaminach dostępnych w zakładce „Rekrutacja”.