Tytuł projektu: Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego wraz z dostępem do badań prenatalnych.

Wartość projektu: 1 958 800,67 zł

Wartość dofinansowania: 1 812 000,67 zł

Realizatorzy:

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu – zadania związane z wczesną interwencją (moduł II projektu)

Inter-Med Olkusz Sp. z o.o – badania prenatalne (I moduł projektu)

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wielospecjalistycznej opieki zdrowotnej dla 60 rodzin z dzieckiem z zaburzonym rozwojem (w wieku 0-7 lat) zamieszkujących powiat olkuski i krakowski w okresie 1.2019 - 12.2021 poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia terapeutyczno-rehabilitacyjnego – moduł II projektu.

W związku z utrudnionym dostępem do badań prenatalnych realizacja projektu ma na celu zmniejszenie nierówności w dostępie do usług zdrowotnych do 12.2021 dla 180 kobiet w ciąży poniżej 35. roku życia  zamieszkujących powiat olkuski i krakowski niespełniających kryteriów do kwalifikacji do bezpłatnych badań NFZ poprzez wykonanie 180 badań prenatalnym w standardzie określonym w Regionalnym Programie Zdrowotnym – moduł I projektu.