Rozpoczyna się rekrutacja do PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Kawiarenka Pod Parasolem

 Projekt pn. „Kawiarenka Pod Parasolem - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu olkuskiego”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości wsparcia w postaci usług placówki wsparcia dziennego poprzez utworzenie 10 miejsc w Placówce dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (z wiodącą preferencją dla osób niepełnosprawnych) zamieszkujących powiat olkuski w okresie 9.2019 – 8.2020 r. W wyniku działalności placówki (forma opiekuńcza i socjoterapeutyczna) nastąpi:

- wzrost kompetencji kluczowych uczestników projektu;

- poprawa funkcjonowania społecznego uczestników projektu.

  1. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia realizowane dla dwóch grup uczestników:
  2. zajęcia o charakterze opiekuńczym obejmujące: opiekę i wychowanie; pomoc w nauce; organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań – w wymiarze 3 godzin/ grupę na tydzień,
  3. zajęcia o charakterze specjalistycznym prowadzone głównie jako zajęcia terapeutyczne i wsparcie psychologiczne - w wymiarze 3 godzin/ grupę na tydzień oraz jako wsparcie psychologiczne dla rodziców w zakresie radzenia sobie z problemami związanymi z wychowywaniem.

 

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne poniżej) przyjmowane będą w terminie od 27.09.2019 r. do 6.10.2019 r. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu (Bukowno, ul. Kolejowa 30). Biuro projektu dostosowane jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Grupę docelową projektu stanowi 10 osób (dzieci i młodzież w wieku do 18 lat), zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu cywilnego ) lub uczących się na terenie pow. olkuskiego, pochodzących z rodzin, które w pierwszej kolejności wymagają wsparcia świadczonego przez placówki wsparcia dziennego. Oznacza to preferencje dla dzieci i młodzieży (pochodzących z rodzin):

  • w której wychowuje się dziecko niepełnosprawne, przede wszystkim o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną/ intelektualną/ dziecko z zaburzeniami psychicznymi.
  • doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.
  • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
  • korzystających z PO Pomoc Żywnościowa;

Dodatkowo - z uwagi na konieczność równoległej pracy z dzieckiem i jego rodziną - do grupy docelowej zaliczyć należy opiekunów dzieci.

 

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  573 993 472.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w zakładce „Rekrutacja”) przyjmowane będą w terminie od 4.03.2019 r. do 16.03.2019 r. Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Projektu (Bukowno, ul. Kolejowa 30, sekretariat Przedszkola Terapeutycznego). Biuro projektu dostosowane jest  do potrzeb osób niepełnosprawnych. GODZINY PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW: 7.00-15.00

O przyjęcie do projektu mogą ubiegać się opiekunowie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Warunki formalne udziału w projekcie:
•    wiek dziecka w momencie zgłoszenie nie przekracza 7 lat;
•    zamieszkanie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu olkuskiego lub krakowskiego.
•    dziecko nie uczestniczy w innych programach terapeutyczno-rehabilitacyjnym.

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność złożenia formularzy w Biurze projektu, przy czym oddzielna lista tworzona jest dla grupy dzieci w wieku 0-3 lat (15 osób), a oddzielna dla grupy dzieci starszych 4-7 lat (15 osób).

Zapraszamy do zapoznania się z „Regulaminem rekrutacji”. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:  660 246 386.

Dla kogo?
Projekt skierowany do rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego.

Co oferujemy?

  • Bezpłatne wsparcie terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku 0-3 lat i ich rodzin w warunkach domowych: rehabilitacja - NDT Bobath, terapia logopedyczna, pedagogiczna, opieka psychologiczna, konsultacje lekarskie;
  • Bezpłatna terapia i rehabilitacja dzieci w wieku 4-7 lat oraz wsparcie rodziny świadczone w Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie: fizjoterapia, terapia SI, terapia logopedyczna, pedagogiczna, wsparcie psychologiczne, konsultacje lekarskie, treningi kompetencji społecznych;
  • Spotkania informacyjno-integracyjne dla rodziców w grupie wsparcia "Kawiarenka Pod Parasolem".